Final Appeal Against Protestant Foundation

YouTube

Final Appeal Against Protestant Foundation


YouTube Spotlight

951168 iscritti
152100975 visualizzazioni video

 • lorenzoAllah Mahdì Palestina
  lorenzoAllah Mahdì Palestina ha pubblicato un commento
  1 secondo fa
  santi tutti di Dio, pregate per noi!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  9 minuti fa
  [all policies to protect the rich Masons, and their salaries and pensions: that: in Italy: are over: € 100,000: at month]. Yesterday, the news announced: 4 new taxes, and the increase: all utilities: DOMESTIC, including: the canon: television mandatory, but, I've already seen people: go to the bank: to asking for money: to interest, for to pay taxes, so an uprising of the people is something inevitable. So: how the Constitution says we must take back: our monetary sovereignty! Pharisee Rothschild, I know: that: you are the eye of Lucifer: on the pyramid of the Illuminati: that: is the U.S. dollar, "Novus Ordo Seclorum", "ANNUIT COEPTIS." Return to Me: Unius REI, your IMF, because, it can no longer be yours! it is unius REI, and, of all peoples, and I will save YOUR LIFE!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  13 minuti fa
  [tutte le politiche per protegge i ricchi massoni, e i loro stipendi e pensioni: che: in Italia: superano: i 100.000 euro: al mese]. ieri, il telegiornale ha annunciato: 4 nuove tasse, e l'aumento: di tutte le utenze: DOMESTICHE, compreso: il canone televisivo obbligatorio, ma, io ho già visto persone: andare in banca: a chiedere i soldi: ad interesse, per pagare le tasse, così, una sollevazione del popolo: è qualcosa di inevitabile. Quindi: come dice la Costituzione noi dobbiamo riappropriarci: della nostra sovranità monetaria! Fariseo Rothschild, io so: che: tu sei l'occhio di lucifero: sulla piramide degli Illuminati: che: è sul dollaro americano: "NOVUS ORDO SECLORUM", "ANNUIT COEPTIS". RESTITUISCI A ME, il FMI, perché esso non può più essere il tuo! è di Unius REI e di TUTTI I POPOLI, ed IO SALVERÒ LA TUA VITA!
 • LostManyHearts
  LostManyHearts ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  One thing that would change my life forever, YouTube gives us a second chance to change our usernames. Pretty please? :) ♥
 • ShamuRocks50
  ShamuRocks50 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  OH MY GOD
 • ShamuRocks50
  ShamuRocks50 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  well i am going to exit this page now so sorry for my words and good bye !
 • ShamuRocks50
  ShamuRocks50 ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  ????????????
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  to all ricchi -- The salvation of Israel, and of all mankind, can not be, only, my responsibility, go to hell! you have chosen the path of carnage! I leave the page that you are cursed in the name of Jesus! to all rich - la salvezza di ISraele, e di tutto il genere umano, non può essere, soltanto, una mia responsabilità, andate a fare in culo! voi avete scelto la strada del massacro! io vi lascio la pagina, che, voi siate maledetti: nel nome di Gesù! -- offline
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  I'm saving Israel from the Holocaust, which was planned against him by the Pharisees Neturei Karta Rabbis: Illuminati IMF, and you want to condemn me for anti-Semitism? lol. you will not succeed, because I am the political project of the King of Israel io sto salvando Israele dall'olocausto, che è stato pianificato, contro di lui dai rabbini farisei Neturei Karta:gli Illuminati del FMI, e voi volete condannare me: per antisemitismo? lol. non ci riuscirete, perché io sono il progetto politico del Re di ISraele
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  hithereimnotthere said: Are you okay in the head? - ANSWER - @ 666 IMF ShamuRocks50 --- my bad English, is not an issue for you! but, a criminal like you, has the arguments to stop an honest man like me? Because you come out against me with a slander, insult, but you do not expose any argument? [in the name of Jesus's] Certain: there can be: sins and faults: collective! but it is not the case, of the original sin! Because God works only on individual responsibility! This is why, we are all fallen by earthly paradise, That, is the only possible form of reincarnation! but, the jews deserve Their own destruction, because, For Their complicity: in the IMF, they have evidence to be: the vampires of all peoples! early, very soon: all the Jews, and to the rich, they will go, to hide Themselves: in vain! [in Jesus's name]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  ShamuRocks50 666 IMF --- a criminal like you, has the arguments to stop an honest man like me?.. un criminale come te, ha degli argomenti per fermare un uomo onesto come me?
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  hithereimnotthere dedi: Eğer kafa içinde misin? - CEVAP - Bir iftira, hakaret bana karşı çıkıyor, ama, çünkü herhangi bir argüman maruz bırakmayın? Bazı [İsa'nın adıyla]: olabilir: günahları ve hataları: kolektif! ama o özgün günah, durum böyle değil! Tanrı sadece bireysel sorumluluk çalıştığından! Bu nedenle, biz bütün dünyevi cennet düşmüş olan, O, reenkarnasyon mümkün şeklidir! IMF, onlar için delil var: Onların suç için, çünkü, yahudiler, Onların kendi sonunu hak tüm halkların vampirler! Erken, çok yakında: bütün Yahudiler ve zengin, onlar kendilerini gizlemek için, gidecek: boşuna! [İsa aşkına]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  Masonik sistemi: senyoraj bankacılığı: olan "Liderlerinin Protokolleri: Siyon Liderlerinin," subtract [Bethlehem İsa adına]: parasal egemenlik:? Çünkü insanlara, hatta tarihsel bellek, insanların ellerinden Means : Mutlak bir güç gizli olarak: ezoterik matris, hem de ekonomik .. , çok açıktır Bu Satanizm: Bu nedenle, üstün bir maneviyat ile donatılmış olmayan insanlar, tehdit tanıyamaz! Aynı: Yahudiler farkında değildir: Bu tehdidin: onlara karşı, neden, ayrıca soykırıma da kınandı olduğunu! Batı dünyası, her yıl, iç fakülte ve böylece: Maneviyat, tüm insan: köreltmiş Bu şeytanın sunağına 200.000 insan kurban, yapılır, bu, neden! Kör bir adam, çünkü neden, ölüm grev? çok kolay!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Liderlerinin Protokolleri: Siyon Liderlerinin," [İsa adına Bethlehem] Nitekim, Yahudiler: yok yok olurdu: bu mekanizmalar: IMF, çok sık, Holokost yol açmıştır: onlara karşı, ama, bunun yerine, farkında olmadan, onlar da atlamak için gidiyoruz, sadece bir suç için İsrail Devleti, bu kez: NATO ve CIA, bu: kuvvetlendirir dev Golyat, emperyalizmin Selefi Arabistan Suudi gibi! Bu imparatorluğun üreten 300 masum Hıristiyan şehit, tamamen habersiz, her gün, ve: şeriat tarafından öldürüldü vardır! Rothschild, şeytani KAKAM Aydınlanmış Ferisi haham, IMF?, O her şeyi biliyor! sahte: bu şekilde, bu "Siyon Liderlerinin Liderlerinin Protokolleri" eğer farketmez. Yukarı günümüze kadar, önemli ölçüde zaman içinde, ve ..: inşa ediliyor: Çünkü yapılır ve bu her şeyi, açıklar Masonlar suç için, kiminle zenginlik ve güç paylaşabilirsiniz.
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Liderlerinin Protokolleri: Siyon Liderlerinin," [Bethlehem İsa adına] nedenle, anti-semitizm, kaybolmayacak kadar bankacılık senyoraj uzağa gitmeyecek ve tüm Yahudiler kadar: içinde, geri gelmeyecek ülkelerini: Uygun ve terbiyeli (200.000 sq Mısır çölde km, ve Suudi)! "Liderlerinin Protokolleri: Siyon Liderlerinin" İmparatoriçe elindeydi: Hatta ateş edilmeden önce, Bolşevik devrimi sırasında, onun şehit olarak, o Fransız gibi dünyada da, komünizmin göstermek istedim böylece Devrim, Yahudi ve Masonik bir buluştur: yerine koymak için: Hıristiyan medeniyeti yok etmek ve bastırmak için: kölelik, bütün insan ırkının! Ama: Ferisiler Illuminati IMF, 666, onlar ne yapıyorsun, değil mi:?: Sadece: bir imparatorluk okült yaratılması, ancak Satanizm yoluyla, tevhid istikrarsızlaştırıcılığıdır!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  hithereimnotthere sagte: Bist du in Ordnung im Kopf? - ANTWORT - denn Sie kommen gegen mich mit einer Verleumdung, Beleidigung, aber Sie wissen nicht aussetzen jedes Argument? [Im Namen Jesu] Bestimmte: Es kann sein: Sünden und Fehler: gemeinsam! aber es ist nicht der Fall, der Erbsünde! Weil Gott wirkt nur auf die individuelle Verantwortung! Dies ist, warum wir alle von irdischen Paradies gesunken, dh die einzig mögliche Form der Reinkarnation! aber verdient die Juden ihre eigene Zerstörung, weil für ihre Komplizenschaft: im IWF, sie Beweise zu haben: die Vampire aller Völker! früh, sehr früh: alle Juden, und den Reichen, wird sie gehen, um sich zu verstecken: umsonst! [Im Namen Jesu]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protokolle der Weisen: Weisen von Zion", [in Namen Jesu in Bethlehem] subtrahieren: monetäre Souveränität: ein Volk, Mittel berauben die Menschen, auch des historischen Gedächtnisses, denn: die Freimaurer-System: der Seigniorage-Banking: ist : absolute Macht Okkultismus, mit: esoterische Matrix, sowie wirtschaftliche .. Daher können Menschen, die nicht mit einem überlegenen Spiritualität ausgestattet sind, erkennt die Bedrohung: Diese Satanismus, so offensichtlich! Das gleiche: Die Juden sind sich nicht bewusst: dieser Bedrohung: gegen sie, das heißt, warum auch sie verurteilt wurden, auch zum Völkermord! Aus diesem Grund, dass 200.000 Menschen Opfer auf dem Altar des Satans, gemacht werden: in der westlichen Welt, jedes Jahr, so dass die inneren Fähigkeiten und geistigen, aller Menschen: geblendet werden müssen! warum, zum Tode zu schlagen, weil ein Blinder? Es ist sehr einfach!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protokolle der Weisen: Weisen von Zion", [in Namen Jesu in Bethlehem] In der Tat, die Juden: nicht zerstört hätte: diese Mechanismen: der IWF, die allzu oft an den Holocaust geführt haben: gegen sie, , sondern stattdessen unwissentlich, sie gehen auch vermissen, der Staat Israel, diesmal nur für die Komplizenschaft: Ist stärkt wie ein Riese Goliath, Imperialismus Salafi-Arabien Saudi: NATO und die CIA, das! völlig blind von 300 unschuldigen christlichen Märtyrer, die dieses Reich produziert, jeden Tag, und: durch Scharia getötet worden! Rothschild, der Pharisäer Rabbiner Erleuchtet satanischen KAKAM, in den IWF? Er kennt sie alle! Auf diese Weise spielt es keine Rolle, ob die "Protokolle der Weisen: Weisen von Zion" ist eine Fälschung. Da beschreibt alles, was getan wird und dass gebaut wird: durch die Zeit, und dramatisch, bis auf den heutigen Tag .. für die Komplizenschaft der Freimaurer, mit denen sie Reichtum und Macht.
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protokolle der Weisen: Weisen von Zion", [in Namen Jesu in Bethlehem] so wird der Antisemitismus nicht weg, bis nicht verschwinden, das Bankensystem Seigniorage und bis alle Juden wird nicht wiederkommen, in ihr Land: geeignet und menschenwürdige (200.000 km ², in der ägyptischen Wüste, und Saudi)! "Protokolle der Weisen: Weisen von Zion" war in den Händen der Kaiserin: Noch bevor er erschossen, während der bolschewistischen Revolution, so dass durch sein Martyrium, sie um die Welt, dass auch der Kommunismus als Französisch zeigen wollte Revolution, sind eine Erfindung der Juden und Freimaurer: in Kraft gesetzt: die christliche Zivilisation ausrotten und zu unterwerfen: die Sklaverei, das ganze Menschengeschlecht! Aber: was die Pharisäer Illuminati IWF, 666, sie tun, nicht? Ist: Nur: die Schaffung eines Imperiums okkulten, aber es ist die Subversion des Monotheismus durch Satanismus!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  hithereimnotthere dijo: ¿Estás bien de la cabeza? - RESPUESTA - porque vienes contra mí con una calumnia, el insulto, pero no expone ningún argumento? [En el nombre de Jesús] Cierto: no puede ser: los pecados y fallos: colectivos! pero no es el caso, de la pecado original! Porque Dios sólo funciona en la responsabilidad individual! Por esta razón, todos estamos caído por el paraíso terrenal, que es la única forma posible de la reencarnación! pero, los judios merecen su propia destrucción, ya que, por su complicidad: en el FMI, que existan pruebas de ser: los vampiros de todos los pueblos! pronto, muy pronto: todos los Judios, y los ricos, van a ir a esconderse: en vano! [En el nombre de Jesús]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocolos de los Sabios de Sión: Ancianos," [en nombre de Jesús en Belén] resta: la soberanía monetaria: ¿En un pueblo, significa privar a las personas, incluso de la memoria histórica, porque: el sistema masónico: la banca señoreaje: es : un oculto poder absoluto, con: Matriz esotérico, así como económicos .. por lo tanto, las personas que no están equipados con una espiritualidad superior, no puede reconocer la amenaza: El Satanismo, tan evidente! Lo mismo: Judios no son conscientes: de esta amenaza: en contra de ellos, es decir, por qué, también fueron condenados, también, a un genocidio! Esta es la razón, que, 200.000 sacrificios humanos, en el altar de Satanás, están hechos: en el mundo occidental, cada año, por lo que las facultades interiores, y: espirituales, de todo ser humano: debe ser cegado! Por eso, atacar a la muerte porque un ciego? es muy fácil!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocolos de los Sabios de Sión: Ancianos," [en nombre de Jesús en Belén] De hecho, los Judios: no habrían destruido: los mecanismos: del FMI, que, con demasiada frecuencia, han llevado al Holocausto: en contra de ellos, pero, en cambio, sin darse cuenta, se va a perder también, el Estado de Israel, esta vez, sólo por la complicidad de: La OTAN y la CIA, que: fortalece es como un gigante Goliat, el imperialismo Salafi Arabia Saudita! totalmente ajeno a 300 mártires inocentes cristianos, que produce este imperio, todos los días, y: se ha muerto por la sharia! Rothschild, el rabino fariseo Iluminado satánico KAKAM, en el FMI?, Él lo sabe todo! de esta manera, no importa si los "Protocolos de los Sabios Ancianos de Sión:" es una falsificación. Porque, describe todo lo que se hace, y que: se está construyendo: a través del tiempo, y de manera espectacular, hasta el día de hoy .. por la complicidad de los masones, con los que comparten la riqueza y el poder.
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocolos de los Sabios de Sión: Ancianos," [en nombre de Jesús en Belén] así, el antisemitismo no desaparecerá hasta que no desaparezca, el señoreaje bancario, y hasta que todos los Judios: no va a volver, en su país: adecuado y decente (200.000 kilómetros cuadrados, en el desierto de Egipto y Arabia)! "Protocolos de los Sabios Ancianos de Sión:" estaba en manos de la Emperatriz: Incluso antes de ser fusilado, durante la revolución bolchevique, por lo que a través de su martirio, quería mostrar al mundo, que, también, el comunismo como el francés Revolución, son un invento de los judíos y masónicos: para poner en su lugar: a exterminar la civilización cristiana, y someter a: a la esclavitud, la raza humana! Pero, ¿qué los fariseos Illuminati FMI, el 666, que están haciendo, No: es: sólo: la creación de un imperio oculto, pero es la subversión del monoteísmo, a través de satanismo!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  hithereimnotthere dit: Tout va bien dans la tête? - RÉPONSE - parce que vous sortez contre moi avec une calomnie, insulte, mais vous n'avez pas exposer les arguments? [Au nom de Jésus] Certain: il peut y avoir: les péchés et les fautes collectives:! mais ce n'est pas le cas, du péché originel! Parce que Dieu ne fonctionne que sur la responsabilité individuelle! C'est pourquoi, nous sommes tous tombés par paradis terrestre, que, est la seule forme possible de la réincarnation! mais les juifs méritent leur propre destruction, parce que, pour leur complicité: dans le FMI, qu'ils ont des preuves d'être: les vampires de tous les peuples! tôt, très tôt: tous les Juifs, et aux riches, ils iront, pour se cacher: en vain! [Au nom de Jésus]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocoles des Sages de Sion: Aînés,[dans le nom de Jésus à Bethléem] soustraire: la souveraineté monétaire:? À un peuple, c'est priver les gens, même de la mémoire historique, parce que: le système maçonnique: la banque de seigneuriage: est- : un occulte pouvoir absolu, avec: matrice ésotérique, mais aussi économiques .. Par conséquent, les personnes qui ne sont pas équipés d'une spiritualité supérieure, ne peut pas reconnaître la menace: Ce satanisme, si évident! La même chose: les Juifs ne sont pas conscients: de cette menace: contre eux, qui, pourquoi, aussi ils ont été condamnés, aussi, à un génocide! C'est pourquoi, que, 200.000 sacrifices humains, sur l'autel de Satan, sont: dans le monde occidental, chaque année, de sorte que les facultés intérieures et spirituelles: l'homme, de tous: il faut aveuglé! pourquoi, frapper à mort à cause d'un aveugle? il est très facile!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocoles des Sages de Sion: Aînés, En fait, les Juifs: aurait pas été détruits: ces mécanismes: du FMI, qui, trop souvent, ont conduit à l'Holocauste: contre eux, mais, au contraire, à leur insu, ils vont manquer également, l'Etat d'Israël, cette fois, juste pour la complicité de: l'OTAN et la CIA, que: renforce ressemble à un géant Goliath, l'impérialisme salafiste Arabie Saoudite! totalement inconscients de 300 martyrs chrétiens innocents, qui produit cet empire, tous les jours, et: sont été tués par la charia! Rothschild, le rabbin pharisien Enlightened satanique KAKAM, au FMI?, Il sait tout! de cette façon, ce n'est pas grave si les "Protocoles des Sages de Sion: Aînés» est un faux. Parce que, explique tout, ce qui est fait, et qui: est en cours de construction: à travers le temps, et de façon spectaculaire, jusqu'à nos jours .. pour la complicité des francs-maçons, avec qui ils partagent la richesse et le pouvoir.
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  1 ora fa
  "Protocoles des Sages de Sion: Aînés,« [dans le nom de Jésus à Bethléem] oui, l'antisémitisme ne disparaîtra pas tant, ne disparaîtra pas, le seigneuriage bancaire, et jusqu'à ce que tous les juifs: ne reviendra pas, en leur pays: digne et décente (200.000 kilomètres carrés, dans le désert égyptien et saoudien)! "Protocoles des Sages: Sages de Sion» était entre les mains de l'impératrice: Même avant d'être abattu, au cours de la révolution bolchevique, afin que, par son martyre, elle voulait montrer au monde entier, qui, lui aussi, le communisme comme les Français Révolution, sont une invention des juifs et maçonnique: pour mettre en place: pour exterminer la civilisation chrétienne, et assujettissez à l'esclavage, la race humaine tout entière! Mais: ce que les Pharisiens Illuminati FMI, 666, qu'ils font, ne pas faire:? Est la suivante: que: la création d'un empire occulte, mais c'est la subversion du monothéisme, à travers le satanisme!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  hithereimnotthere said: Are you okay in the head? - ANSWER - because you come out against me with a slander, insult, but you do not expose any argument? [in the name of Jesus's] Certain: there can be: sins and faults: collective! but it is not the case, of the original sin! Because God works only on individual responsibility! This is why, we are all fallen by earthly paradise, That, is the only possible form of reincarnation! but, the jews deserve Their own destruction, because, For Their complicity: in the IMF, they have evidence to be: the vampires of all peoples! early, very soon: all the Jews, and to the rich, they will go, to hide Themselves: in vain! [in Jesus's name]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  hithereimnotthere said: Are you okay in the head? - ANSWER - because you come out against me with a slander, insult, but you do not expose any argument? -- ANSWER-- perché tu vieni avanti, contro di me, con una calunnia, insulto, ma, tu non esponi nessuna argomentazione?
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  [in the name of Jesu's ] certain: there can be: sins and faults: collective! but it is not the case, of the original sin! because God works only on individual responsibility! This is why, we are all fallen by earthly paradise, that, is the only possible form of reincarnation! but, the jews deserve their own destruction, because, for their complicity: in the IMF, they have prove to be: the vampires of all peoples! presto: very soon: all the Jews, and all the rich, they will go, to hide themselves: in vain! [in Jesu's name]
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "Protocols of the Elders: Elders of Zion," [in name of Jesus in Bethlehem] subtract: monetary sovereignty: to a people?, Means depriving the people, even of historical memory, because: the Masonic system: of seigniorage banking: is: an absolute power occult, with: esoteric matrix, as well as economic .. therefore, people, who are not equipped with a superior spirituality, can not recognize the threat: This Satanism, so evident! The same: Jews are not aware: of this threat: against them, that is, why, also they were condemned, too, to genocide! This is why, that, 200,000 human sacrifices, on the altar of Satan, are made: in the western world, every year, so that the inner faculties, and: spiritual, of all man: must be blinded! why, strike to death because a blind man? it is very easy!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "Protocols of the Elders: Elders of Zion," [in name of Jesus in Bethlehem] In fact, the Jews: would have not destroyed: those mechanisms: of IMF, that, too often, have led to the Holocaust: against them, but, instead, unwittingly, they are going to miss also, the State of Israel, this time, just for the complicity of: NATO and the CIA, that: strenghtens is like a giant Goliath, imperialism Salafi Arabia Saudi! totally oblivious of 300 innocent Christian martyrs , which produces this empire, every day, and: are ben killed by sharia! Rothschild, the Pharisee rabbi Rnlightened satanic KAKAM,in the IMF?, He knows it all! in this way, it does not matter if the "Protocols of the Elders: Elders of Zion" is a forgery. Because, describes everything, that is done, and that: is being built: through the time, and dramatically, up to the present day .. for the complicity of Masons, with whom they share wealth and power.
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "Protocols of the Elders: Elders of Zion," [in name of Jesus in Bethlehem] so, anti-Semitism will not go away until, not disappear, the banking seigniorage, and until all the Jews: will not come back, in their country: suitable and decent(200,000 sq km, in the Egyptian desert, and Saudi)! "Protocols of the Elders: Elders of Zion" was in the hands of the Empress: Even before being shot, during the Bolshevik revolution, so that through his martyrdom, she wanted to show the world, that, too, communism as the French Revolution, are an invention of Jewish and Masonic: for put in place: to exterminate the Christian civilization, and to subdue: to slavery, the whole human race! But: what the Pharisees Illuminati IMF, 666, they are doing?, Do not: is: only: the creation of an empire occult, but it is the subversion of monotheism, through Satanism!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] sottrarre: la sovranità monetaria: ad un popolo?, significa: privare quel popolo: anche della memoria storica, poiché: il sistema massonico del signoraaggio bancario: è un potere assoluto occulto, di matrice esoterica, oltre che economica.. quindi, persone, che, non sono dotate di una spiritualità superiore, non possono riconoscere la minaccia: di questo satanismo, in modo evidente! Gli stessi ebrei: non sono consapevoli di questa minaccia, cioè, di essere stati condannati, anche loro, al genocidio! è questo il perché, 200.000: sacrifici umani sull'altare di satana, sono fatti: nel mondo occidentale, ogni anno, affinché, le facoltà interiori, e: spirituali dell'uomo: vengano accecate! perché colpire a morte un cieco? è molto facile!
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] Infatti, gli ebrei avrebbero potuto distruggere: quei meccanismi, che, troppe volte, hanno portato all'Olocausto, mentre, invece, inconsapevolmente, loro stanno per perdere: anche, lo Stato di Israele, questa volta, proprio, per la complicità della: NATO e della CIA, che: sta irrobustendo, come un gigante Golia, l'imperialismo salafita: saudita, totalmente incuranti, di 300 martiri cristiani innocenti, che, questo impero produce, ogni giorno, e che, vengono uccisi dalla sharia! Rothschild, il fariseo rabbino: satanico KAKAM, del FMI?, lui conosce tutto questo! in questo modo, non ha nessuna importanza, se "i protocolli dei savi: anziani di Sion", siano un falso. Poiché, descrive tutto quello, che, si realizzato, e che: si va realizzando: puntualmente, e drammaticamente, fino ai giorni nostri..
 • LorenzoJHWH Unius REI
  LorenzoJHWH Unius REI ha pubblicato un commento
  2 ore fa
  "i protocolli dei savi: anziani di Sion", [nel nome di Gesù di Betlemme] così, non potrà scomparire l'antisemitismo, finché, non scoparirà il signoraggio bancario, e finché, tutti gli ebrei non avranno: e non ritorneranno tutti, in una loro nazione: idonea e decente! "i protocolli dei savi: anziani di Sion" era nelle mani della zarina: anche, prima di essere fucilata, durante la rivoluzione bolscevica, perché, attraverso il suo martirio, lei voleva dimostrare al mondo, che, anche, il comuismo: come la rivoluzione francese, sono: una invenzione ebraica e massonica: poste in essere: per sterminare la civiltà cristiana, e per sottomettere: a schiavitù, tutto il genere umano! Ma: quello che i farisei Illuminati del FMI, 666, loro stanno facendo?, non: è: soltanto: la realizzazione di un impero occulto, ma, è il sovvertimento del monoteismo, attraverso, il satanismo!